سفارش تبلیغ
صبا
دانش، برترین هدایت است . [امام علی علیه السلام]

خبرهای در گوشی سلیما

صدای مادربزرگم که با غر غر داشت دست و پایش
را آب می کشید از توی حیاط می آمد که: «هزار بار گفتم این کتری منو دست
نزنین، بابا این کتری مال وضوی منه، مگه حریف شدم؟! والله من که نفهمیدم
تو این خونه به چه زبونی باید حرف زد!» مادرم جواب داد: «وا، خانم، من
کتری رو برداشتم براتون آب کشیدم، گذاشتم اونجا.» خانوم جون گفت: «یعنی ما
اختیار یه کتری رو هم توی این خونه ندریم؟!»مادرم با ناراحتی گفت: «اختیار دارین همه ی
این خونه اختیارش با شماست.» خانم جون که مثل همیشه زود پشیمان شده بود با
لحنی مسالمت جویانه گفت: «ننه، آدم که پیر می شه ادا و اطوارش هم زشت می
شه، دست خودش که نیست، من این کتری که جایش عوض می شه ها، می ترسم دست
ناپاک جایجاش کرده باشه، احتیاط پیدا کرده باشه، دیگه وضوم به دلم نمی
چسبه، اگر نه...»

صدای زنگ در حرفشان را نیمه تمام گذاشت. من که
آن سال به زور مادرم و خانم جون و به عشق همراهی زری رفته بودم کلاس
خیاطی، داشتم با سجاف یقه ی لباسی که از بعد از ظهر وقتم را گرفته بود
کلنجار می رفتم. از صدای مادرم که می گفت: «هول نشین خانم جون، نامحرم
نیست، محترم خانم هستن» فهمیدم مادر زری آمده. خانم جون با صدای بلند گفت:
«به به، چه عجب، بابا همه وقتی مادرشوهر می شن این قدر سایه شون سنگین می
شه؟!» محتر خانم با خنده گفت: «نه به خدا خانم جون، کم سعادتیه و مریضی و
گرفتاری.» خانم جون جواب داد: «خدا نکنه، گرفتاری و مریضی باشه، ما خواهون
خوشی شماییم، خوش باشین به ما هم سر نزدین عیبی نداره.» و خلاصه صحبت به
احوال پرسی های معمولی کشیده شد.

من همچنان دستپاچه سعی داشتم هر طوری هست سجاف
یقه را به زور کوک هم شده برگردانم توی لباس و به بهانه ی جادکمه زدن سراغ
زری بروم که یکدفعه با شنیدن صدای محترم خانم که گفت: «راستش خانم جون اگر
اجازه بدین برای امر خیر خدمت رسیدم» خشکم زد، ضربان قلبم آن قدر تند شد
که به سختی می توانستم حرف هایشان را بشنوم. احساس می کردم الان صدای قلبم
را توی حیاط همه می شنوند. بیش تر از سر و صدای توپ بازی بی موقع علی
برادر کوچکم که مثل خروس بی محل تو حیاط سر و صدا راه انداخته بود حرصم
گرفته بود. صورتم داغ شده بود و نمی فهمیدم از خوشحالی است یا خجالت و
شاید هم هر دو.

هزارجور فکر و سوال یکدفعه به مغزم هجوم آورده
بود و من گیج توی دریای سوال ها غوطه می خوردم. یعنی محترم خانم می خواهد
از من خواستگاری کند؟! برای کی؟! شاید پسر خواهرش! شاید از طرف کس دیگر و
شاید... . یک دفعه از فکر این که شاید هم برای پسر خودش... . دلم هری
ریخت. فکر این که عروس خانواده ی زری باشم و دیگر از بهترین دوستم جدا
نشوم، فکر این که عروس خانواده کاشانی بشوم و محترم خانم که این قدر دوستش
داشتم مادر شوهرم بشود و.... . ولی همین که یاد خود محمد افتادم، یاد چهره
ی جدی و سختگیری هایش و این که زری توی برادرهایش فقط از او خیلی حساب می
برد ترس برم داشت. در خانواده ی زری همه برای من آشنا بودند، غیر از محمد.
حاج آقا و محترم خانم آن قدر مهربان و صمیمی بودند که توی خانه شان اصلا
احساس غریبی و مهمان بودن نداشتم. فاطمه خانم خواهر بزرگ زری و شوهرش آقا
رضا، برادر بزرگش آقا مهدی و حتی عروس تازه شان الهه و برادر کوچکش مرتضی
که تقریبا هم سن و سال خود ما، یعنی یک سال و نیم از من زری بزرگتر بود،
همه به چشم من مثل برادر و خواهر های خودم بودند. فقط محمد بود که هر وقت
می دیدمش دستپاچه می شدم. آن هم از بس زری می گفت: «محمد بدش می آد آدم
حرف های بی خودی بزند یا بی خودی و زیاد بخنده، می گه دختر، باید خانم
باشه و متین نه سر به هوا و جلف، باید رفتارش طوری باشه که همه مجبور بشن
بهش احترام بگذارن و... .»

توی این فکرها بودم که با صدای «چشم حتماً، من
امشب به حاج آقا می گم» و تشکر و خداحافظی محترم خانم به خودم آمدم. می
خواستم بپرم بیرون و از مادر بپرسم موضوع چیه؟ ولی رویم نمی شد. می دانستم
در آن صورت خانم جون می گوید: «وا خدا مرگم بده، چشم ها رفته مغز سر. دختر
که این قدر پررو نمی شه تو باید الان هزار رنگ بشی....»

این تجربه را از اولین خواستگاری که برایم
پیدا شده بود به دست آورده بودم. وقتی که یکی از هم جلسه ای های مادرم از
من برای برادرش خواستگاری کرد و مادرم برای خانم جون ماجرا را تعریف می
کرد با کنجکاوی پرسیده بودم: «مامان کی؟» آن وقت بود که سرزنش های خانم
جون حسابی پشیمانم کرد و فهمیدم این جور وقت ها باید خجالت بکشم و به روی
خودم نیاورم. این بود که حالا هم که دیگر نه حواسم جمع بود که کارم را
اداه بدهم، نه کنجکاوی امانم می داد که صبر کنم، داشتم دیوانه می شدم.

گوش هایم را تیز کردم بلکه از حرف های مادر و
خانم جون چیزی دستگیرم شود. از لا به لای حرف های آهسته شان چند بار اسم
محمد به گوشم خورد و شکم تبدیل به یقین شد. پس درست بود. از خوشحالی نمی
دانستم باید چه کار کنم. کاش زری عقلش برسد و بیاید اینجا! .لی نه حتی با
زری هم رویم نمی شد در این مورد بی رودربایستی حرف بزنم.

صدای پای خانم جون که آهسته آهسته روی کاشی ها
کشیده می شد و اینکه می گفت: «مار، حالا یا نصیب و یا قسمت، تا خدا چی
بخواد.» دوباره مرا به خود آود. فوری سرم را زیر انداختم که یعنی دارم
خیاطی می کنم. خانم جون گفت: «ننه جانماز منو ندیدی؟» می دانستم می خواهد
سر از احوال من درآورد، چون جانماز خانم جون همیشه توی اتاق خودش بود.
گفتم: «نه خانم جون» و چون سنگینی نگاه دقیق خانم جون را حس می کردم و
برای فرار از آن فوری گفتم:

«می خواین جانمازتون رو بیارم؟!»

- آره ننه، پیر شی ایشاالله.

دیدم که با چه دقتی نگاهم می کند، همیشه همین
طور بود. هر بار که صحبت از خواستگار می شد، خانم جون انگار بار اول باشد
که مرا ببیند، با دقت براندازم می کرد، مثل اینکه سعی می کرد از دید
خواستگارها نگاه کند و همیشه هم مهر علاقه اش بر نظر انتقادی اش می چربید
و به این نتیجه می رسید که: «قربون قدت برم مادر، دخترم مثل یک تیکه جواهر
می مونه.»

جانماز را که پهن کردم، خانم جون گفت: «دستت
درد نکنه، ایشاالله سفید بخت بشی مادر. یکباره قرآن و مفاتیح منم بیار،
خودتم پاشو وضویت رو بگیر، نماز اول وقت با نماز مومن ها می ره بالا.» و
من خندان ادامه دادم: «بله می دونم از وقت که بگذره بر می گرده و می خوره
توی سر آدم» بلند شدم و خانم جون با لبخند گفت: «الله اکبر».

رفتم بیرون، سر حوض تا وضو بگیرم. چقدر آب
زلال و خنک بود. چشمم به عکس خودم توی آب افتاد. موهایم از دو طرف صورتم
روی شانه هایم ریخته بود. صورتم توی آب، چه روشن بود! یکدفعه دلم خواست
خودم را توی آینه ببینم، امشب انگار تازه دلم می خواست بدانم چه شکلی
هستم. دستم را از توی آب در آوردم و به طرف اتاق مادرم که یک آییه ی قدی
داشت، دویدم. توی آینه با دقت خودم را نگاه می کردم، مثل کسی که می خواهد
دیگری را بر انداز کند، قدم نسبتاً بلند بود و موهایم پرپشت و مشکی و صاف
که تا زیر شانه هایم میرسید، رنگ پوستم، به قول خانوم جون، سفید مهتابی با
چشمانی که رنگ چشم های آقا جون بود، عسلی روشن. فقط مژه های من بلند تر و
برگشته تر بود. غیر از رنگ چشم هایم، بقیه ی چهره ام، گونه های برجسته،
ابروهایم، شکل لب ها و بینی ام همه شبیه مادرم بود. چنان به دقت نگاه می
کردم که انگار اولین بار بود همه ی این ها را می دیدم، نگاه کردم و با
خودم گفتم: «راستی من خیلی شبیه مادرم هستم.»

یک دامن دورچین مشکی با بلوز یقه هفت قرمز تنم
بود، چرخی جلوی آینه زدم و ناگهان یاد حرف معلم خیاطی ام افتادم که گفته
بود «گودی کمر خیلی برای زن مهم است و به لباس ترکیب می دهد.» فوری دستم
را روی کمرم گذاشتم. پف دامن و گشادی بلوز که زیر دستم گرفته شد خیالم
راحت شد، نه، گودی کمر هم داشتم.آن قدر غرق قیافه ی خودم شده بودم که
نفهمیدم مادرم کی وارد اتاق شده بود و داشت نگاهم می کرد، وقتی گفت:
«مهناز داری چه کار می کنی؟!» مثل کسی که موقع دزدی مچش را گرفته باشند
پریدم هوا. دستپاچه و هول از اینکه نکند مادرم فکرم را خوانده باشد گفتم:
«هیچی، هیچی، می خواستم ببینم، موهایم چقدر بلند شده. از اون دفعه که شما
قیچی کردین نمی دونم چرا بلند نمی شه؟!»

ادامه دارد
salimehbaba ::: دوشنبه 87/12/12::: ساعت 1:48 عصر

>> بازدیدهای وبلاگ <<
بازدید امروز: 14


بازدید دیروز: 16


کل بازدید :107679
 
 >>اوقات شرعی <<
 
>> درباره خودم<<
 
>>فهرست موضوعی یادداشت ها<<<
اظهار نظری در خصوص فروش هواپیمای بدون سرنشین به روسیه نمی کنیم[6] . بازی اینترنتی "دنیای بزرگ اوباما" وارد بازار شد همزمان با پیرو[4] . نشست کشورهای صادر کننده گاز در مسکو برگزار می شود نمایندگان کش[4] . شیوع آنفلوآنزا از طریق گوگل ردیابی خواهد شد سازمان خیریه ایی و[3] . عاملین اسید پاشی به دانش آموزان دختر دستگیر شدند مقامات ولایت[2] . نوزادان نارس دارای ضعف حسی می باشند تحقیقات دانشمندان دانشگاه[2] . نیروگاه بوشهر تا سال آینده میلادی راه اندازی می شود رئیس روس ا[2] . نیکی کریمی در جشنواره بین المللی فیلم هند داوری خواهد کرد هنرپ[2] . هشدار القاعده به اوباما فرد شماره دو القاعده طی پیامی جدید رئی[2] . نشست بررسی بحران مالی جهان در کاخ سفید آغاز شد سران کشورهای دن[2] . پلیس آرژانتینی مقابل دوربین تلویزیون خودکشی کرد یکی از افسران[2] . " اولمرت" باید سریعا استعفا دهد وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی[2] . آماده حمله همه جانبه به غزه هستیم فرمانده ارتش رژیم صهیونیستی[2] . افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی امروز در بازارهای جهانی قیمت[2] . اوباما ، وزارت امور خارجه آمریکا را به هیلاری کلینتون می سپارد[2] . توصیه های معاون وزیر امور خارجه روسیه به دولت آینده آمریکا معا[2] . آلبرت ریه را: منچستر یونایتد از لیورپول خوش شانس تر بود گزارشه[2] . انفجارهای امروز بغداد 100 کشته و زخمی بر جای گذاشت مقامات پلیس[2] . دختر افغانی: اسید پاشی مرا از درس خواندن وانمی دارد دانش آموز[2] . رئیس پلیس تایلند برکنار شد پس از اوج گرفتن ناآرامی ها در تایلن[2] . سخنگوی سابق طالبان ترور شد افرادی ناشناس سخنگوی سابق طالبان را[2] . روسیه سیستم دفاع موشکی جدید خود را نصب کرد روسیه چند موشک بالس[2] . روسیه قانون اساسی خود را تغییر داد دومای دولتی و پارلمان روسیه[2] . روبینو: من در منچسترسیتی خواهم ماند بازیکن برزیلی باشگاه منچست[2] . شناسایی گروهک جنایی جذب و اعزام شهروندان اوکراینی به افغانستان و[2] . عمل جراحی کتف با کمک پیامک ! یکی از جراحان عروق مشهور دنیا که[2] . قیمت گاز ربطی به بهای نفت خام ندارد رئیس شرکت گاز روسیه اعلام[2] . قیمت نفت افزایش یافت امروز در بازارهای جهانی ، قیمت نفت با اند[2] . قیمت نفت به کمترین میزان خود در چهار سال گذشته رسید امروز در ب . قیمت نفت خام اوپک افزایش یافت رویترز گزارش داد: هر بشکه نفت خا . قیمت نفت دوباره کاهش یافت امروز قیمت نفت خام در بازارهای جهانی . قیمت نفت همچنان در سرازیری سقوط است در حالیکه اوپک تولید نفت خ . قیمت نفت همچنان در سراشیبی سقوط امروز قیمت نفت خام در بازارهای . گاز گازپروم از اوکراین به اتحادیه اروپا می رود نخست وزیر روسیه . گواردیولا: نیمه دوم جبران کردیم مربی باشگاه بارسلونا پس از پیر . لینتس پایتخت فرهنگی اروپا خواهد شد سال آینده میلادی، شهر لینتس . مادرم با ناراحتی گفت: «اختیار دارین همه ی این خونه اختیارش با شم . ماموریت شاتل یک روز اضافه شد در پی ایجاد مشکل برای یکی از سیست . مخالفت گواردیولا با سفر مسی به اسکاتلند مربی تیم بارسلونا ضمن . مرز کره شمالی و جنوبی بسته می شود در پی تنش و سردی روابط دو کر . مرورگر اینترنت اکسپلورر عامل اصلی اتهام مایکروسافت از جانب اتحاد . مستند احمدی نژاد ساخته می شود یک فیلمساز و مستند ساز چک قصد سا . مشاوران علمی اوباما معرفی شدند رئیس جمهور منتخب آمریکا، دو تن . مصر برای اولین بار در تاریخ این سزمین دارای شهردار زن شد برای . معلم ریاضی مصری بخاطر کشتن دانش آموزش محاکمه می شود معلم ریاضی . مگوئر مرد عنکبوتی با روبوتیک می آید بازیگر سری مجموعه های مرد . مهمترین رخدادهای سال 2008 میلادی سال جاری میلادی که دو دو روز . مورینیو: انتقال کریستیانو رونالدو به اینتر خوب است ولی صحیح نیست . موشها 80 تن پنیر را در ایتالیا نابود کردند مقامات پلیس ایتالیا . موشک تحقیقاتی روسیه و چین به فضا پرتاپ می شود روسیه و چین مشتر . میکی ماوس هشتاد ساله شد هشتادمین سالگرد تولد شخصیت کارتونی میک . نخست وزیر تایلند استعفا دهد، محاصره فرودگاههای بانکوک خاتمه می ی . نخست وزیر ترکیه از ارامنه عذرخواهی نکرد نخست وزیر ترکیه طی اقد . فابرگاس 3 ماه خانه نشین شد کاپیتان تیم آرسنال به خاطر جراحات م . فرج پور زندگی آرتور را بر روی صحنه تئاتر می آورد کارگردان تئات . فرمانده ارتش موشکی روسیه: کوچکترین حمله موشکی آمریکا بدون پاسخ . فرناندو تورس جایزه ویژه را به خود اختصاص داد سازمان فوتبال شما . فعالیت های هسته ای ایران تهدیدی جدی برای صلح در خاورمیانه رییس . فیلم شفق طی سه روز 80 میلیون دلار فروش داشت فیلم شفق به کارگرد . فیلمهای ایرانی در جشنواره بین المللی فیلم ادینبرگ شرکت می کنند . قانون حضور نیروهای نظامی در عراق تا سه سال دیگر تصویب شد معاون . قانون خروج نیروهای نظامی از عراق تا سه سال دیگر تصویب شد معاون . شهرام ناظری در ترکیه کنسرت اجرا می کند همزمان با سالگرد مولانا . روسیه خواهان توقف برنامه سپر موشکی آمریکا شد یکی از مقامات و ژ . روسیه راکتور هسته ای زیردریایی استراتژیک را افتتاح کرد دبیر مو . ژنرال پتریوس در بحرین خواستار شد: همکاری اطلاعاتی کشورها ی منطق . سازمان ملل متحد شارلیز ترون را سفیر صلح نامید دبیر کل سازمان م . سال جاری میلادی ، سردترین سال قرن اخیر بود بر اساس تحقیقات دان . سربازان انگلیسی در افغانستان زیاد می شوند گزارشها حاکی از این . سری پنجم فیلم ترمیناتور سال 2010 میلادی عرضه می شود قسمت پنجم . سه هزار تفنگدار نیروی دریایی آمریکا به شرق افغانستان اعزام می شو . سهمیه نفت اوپک 2 میلیون بشکه در روز کاهش یافت طی نشست امروز اع . سود دهی " فراری " در بحران مالی جهان در حالیکه بحران اقتصادی د . سورین: من هنوز کاملا خوب نشده ام خوان پابلو سورین اعلام کرد: ج . سوریه وجود اورانیوم غنی شده در مرکز اتمی خود را تکذیب کرد وزیر . سیاره ممنوعه ساخته می شود گزارشها حاکی از این است که جیمز کامر . شاتل فضایی اندور در مدار زمین قرار گرفت شاتل فضایی "اندور" برا . شعار نویسی دانشجویان تل آویو علیه ایهود باراک در پی شعار نویسی . رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به آمریکا می رود رئیس تشکیلات خود . رئیس جمهور لبنان چهارم آذر به ایران می آید رییس جمهور لبنان بر . رای مثبت پارلمان عراق به تداوم حضور نیروهای نظامی خارجی پارلما . رای منفی پارلمان عراق به حضور نظامیان خارجی در این کشور پارلما . رایس به چین می رود وزیر امور خارجه آمریکا گفت: آخرین سفرم در ا . رژیم اشغالگر قدس نوار غزه را مجددا بست رژیم صهیونیستی گذرگاه م . رژیم صهیونیستی بمباران غزه را آغاز کرد هواپیماهای جنگنده F-16 . رژیم صهیونیستی قصد نسل کشی مردم نوار غزه را دارد مشاور نخست وز . رمان دالان بهشت . روبن از مسی قابل توجه تر است ویسنته بلودا رئیس جدید باشگاه رئا . در پی سقوط ارزش سهام یاهو؛ مدیرعامل یاهو از سمت خود استعفا کرد . در روز جهانی مبارزه با ایدز این بیماری مخوف را جدی بگیرید امرو . دزان دریایی بزرگترین ابرنفتکش را دزدیدند؛ ابرنفتکش عربستان توسط . دل پیه رو: تا کسب " اسکوده تو " راهی طولانی مانده است مهاجم تی . دولت آمریکا میلیاردها دلار به سیتی گروپ کمک کرد به منظور حل مش . اهانت نماینده افراطی مجلس هلند به اسلام و قرآن نماینده افراطی . آلزایمر با گیاه گینگو بیلوبا درمان نمی شود درمان بیماری آلزایم . تولد 10سالگی پایگاه بین المللی فضایی اولین بخش ایستگاه بین الم . تیم اقتصادی اوباما معرفی شد رئیس جمهور منتخب آمریکا مشاوران اق . جایزه میراث فرهنگی یونسکو به هرات اهدا شد شهر هرات در کشور افغ . جشنواره بین المللی فیلم فرانسه از کارگردانان ایرانی تقدیر کرد . جشنواره بین المللی کتاب ژاپن از "فرشته نجفی" تصویرگر ایرانی تقدی . جشنواره فیلم استونی از انیمیشن ایرانی تقدیر کرد انیمیشن "در خا . جشنواره فیلم واشینگتن میزبان فیلم های ایرانی می شود قرار است چ . جنگل های آمازون در معرض نابودی مقامات برزیل ضمن هشدار اعلام کر . جهت ارتقاء سطح زندگی فضانوردان؛ ایندوور رهسپار ایستگاه بین المل . چین پخش مسابقات لیگ فوتبال را ممنوع کرد شبکه اصلی تلویزیون چین . حامیان دولت تایلند تظاهرات گسترده ایی را آغاز کردند پس از آغاز . خبرنگار عراقی لنگه کفش خود را به سمت جرج بوش پرتاب کرد بر اثر . خداحافظی تلفنی بوش از رهبران کشورهای دنیا رییس جمهور آمریکا که . داشتن کارفرمای بد، عاملی برای بروز سکته قلبی دانشمندان دانشگاه . اوباما ،‌ وزیر انرژی خود را معرفی کرد رئیس جمهور منتخب آمریکا . اوباما اعضای اصلی کابینه خود را معرفی کرد رییس جمهور آمریکا با . اوباما بعد از سیگار مجبور به ترک اعتیاد ایمیل است رئیس جمهور م . اوباما دوست ماست نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد: امیدوارم . اوباما فعالیت خود را در کاخ سفید آغاز کرد باراک اوباما ، رییس . اوباما یکی از نامزدهای مرد سال مجله تایم خواهد بود استاد دانشک . اوپک تولید خود را کاهش نداد رییس اوپک گفت: سهمیه فعلی اوپک تغی . اوپک درصدد کاهش دوباره سهمیه نفت است دبیر کل اوپک اعلام کرد: ک . اولین عکس های گرفته شده از سیارات دور ستارگان منتشر شد دانشمند . ایندوور با موفقیت در پایگاه هوایی ادواردز فرود آمد فضاپیمای آم . با ایران مذاکره نکن تا احمدی نژاد رای نیاورد ! رییس جمهور رژیم . با کاهش باد آتش سوزی کالیفرنیا مهار شد آتش سوزی سانتا باربارا . افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی دیروز و در آخرین روز از معام . افشاگر حادثه واترگیت درگذشت مارک فلت که از مامورین سابق اف بی . افغانستان؛ آتش زدن مدرسه ای دخترانه مقامات ولایت شمالی افغانست . امروز ؛ روز جهانی محو خشونت علیه زنان همزمان با روز جهانی محو . انجمن فیلم آمریکا بهترین فیلمهای سینمای 2008 را اعلام کرد انجم . انفجار در پاکستان بیش از 100 کشته و زخمی برجا گذاشت بر اثر انف . انفجار در دانشکده پلیس بغداد ، صد کشته و زخمی برجا گذاشت مقاما . آمریکا ، امارات را علیه ایران مسلح می کند روزنامه آمریکایی " ن . آمریکا در مصرف سوخت و انرژی از ایران الگو بگیرد "تی بون پیکنز" . آی بی ام، ام آر آی را بهبود می بخشد گروهی از دانشمندان شرکت کا . ابراز امیدواری اشنایدر برای حضور در مسابقات مهم دسامبر بازیکن . ابراز امیدواری موراتی برای بستن قرارداد همکاری با منچستر یونایتد . اجلاس کشورهای صادر کننده گاز در مسکو آغاز شد هفتمین نشست کشوره . احتمال ایجاد پست " ارتباط با ایران " در دولت اوباما گزارشها از . احتمال بستن قرارداد دیوید ویلا با منچسترسیتی سوپر استار والنسی . احتمال مطلع بودن دولت هند از حملات تروریستی اخیر بمبئی پس از ا . احتمال همکاری ایران و عراق در خط لوله گاز نابوکو رئیس جمهور تر . اروپا کتابخانه اینترنتی را افتتاح کرد کتابخانه دیجیتالی با داش . از بین بردن کفش های الزید توسط نیروهای امنیتی آمریکا و عراق نی . از مذاکره اوباما با ایران نمی ترسیم رئیس جمهور رژیم صهیونیستی . 30 هزار نظامی آمریکا به افغانستان اعزام می شوند رئیس فرماندهی . 30 کارخانه گروه خودروسازی کرایسلر تعطیل شد شرکت خودروسازی کرای . آتش بس حماس و رژیم صهیونیستی پایان یافت حماس طی بیانیه ایی اعل . آخرین فرزند جان اف کندی وارد مجلس سنا می شود گزارش ها حاکی از . آدریانو در اینتر می ماند مدیر برنامه مهاجم برزیلی تیم اینتر اع . آسیا و اقیانوسیه آژانس فضایی تاسیس کردند کشورهای آسیایی و اقیا . اعتراضات گسترده ی دانش آموزان کره به امتحانات سراسری بسیاری از . اعتراف القاعده مبنی به دست داشتن در بحران مالی دنیا نفر دوم ال . افزایش بی سابقه نرخ بیکاری در آمریکا گزارشهای منتشر شده از اوض . افزایش دوره ریاست جمهوری روسیه تصویب شد امروز مجلس دومای روسیه . پنجاه هزار نفر در غزه آواره هستند بر اساس آخرین گزارش سازمان م . پیدا کردن دزد با کمک پشه منابع پلیس فنلاند اعلام کردند که با ک . پیوستن روسیه به اوپک ، چهارشنبه بررسی می شود اوپک نشست فوق الع . تحریم ، راه حل مناسبی برای ایران نیست مدیر کل آژانس بین المللی . تحریم شرکت آب معدنی رژیم صهیونیستی در اسکاتلند فعالان سیاسی ضد . ترجمه جدید هزار و یک شب به انگلیسی منتشر شد کتاب زیبای هزار و . ترس از اسیدپاشی مانع رفتن دانش آموزان دختر به مدرسه شده است در . تساوی یووه به نفع ما شد برند شوستر خطاب به بازیکنان خود گفت: ب . تمایل دوباره هند برای حضور در پروژه خط لوله صلح دو روز پس از ا . تمایل دوباره هند برای حضور در خط لوله صلح دو روز پس از اعلام ه . تمایل رئال مادرید برای به خدمت گرفتن رافا بنیتز گزارش ها از دن . تمایل منچسترسیتی برای عقد قرارداد 60 میلیون پوندی با جان تری م . تمسخر جرج بوش توسط رئیس جمهور برزیل رئیس جمهور برزیل در اظهارا . تهران ، محل احتمالی دفتر " اوجک " معاون نخست وزیر روسیه اعلام . توتی از برلوسکونی تشکر کرد کاپیتان جیالوروسی ها از بذل توجه رئ . بازی شطرنج در مدارس آمریکا رایج می شود قرار است ورزش فکری شطرن . بانک "سیتی گروپ" 52 هزار کارمند خود را اخراج کرد سیتی گروپ، یک . باید زنده بمانیم تا خاطرات و صحنه های به یاد ماندنی برجا بگذاریم . برادر کوچک جورج بوش در انتخابات مجلس سنا شرکت می کند برادر کوچ . برای مبارزه با گرسنگی از دانش هسته ای بهره بگیرید آژانس بین ال . بروز پیری با آنتی اکسیدان متوقف نمی شود دانشمندان دانشگاه کالج . بمب گذاری دوباره در پاکستان انفجار بمبی در منطقه گنج واقع در ش . بنیانگذار سبک پینترسک درگذشت نمایشنامه نویس معروف قرن بیستم در . بنیتز قرارداد جدید با لیورپول را نخواهد پذیرفت رافا بنیتز مذاک . بنیتز: پیروزی مقابل وستهام حق لیورپول بود مربی تیم لیورپول پس . بنیتز: لوکاس را سرزنش نکنید، کل تیم مقصر است مربی تیم قرمزهای . بنیتز: همکاری تورس با لیورپول پایان نیافته است بنیتز اعلام کرد . به بمباران غزه ادامه می دهیم یکی از وابستگان نظامی سفارت رژیم . به خاطر نشان دادن دندان های خود به داور مسابقه جریمه 10 هزار یو . به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از روزنامه کوریریه دلا سرا . به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از رویترز، . به گزارش خبرگزاری پانا و به نقل از سایت گل، کریستین آبیاتی که در . به همت جراحان اسپانیایی؛ اولین عمل پیوند نای درجهان با موفقیت ا . پاتریک اورا: کانتونا عامل پیوستن من به منچستر یونایتد است بازی . پارلمان کانادا تعطیل شد نخست وزیر کانادا با کسب موافقت فرماندا . پالاسیو برای ادامه فصل بیکار خواهد بود پالاسیو به خاطر جراحتی . پاکستان در بمبگذاری بمبئی دست نداشته است رئیس جمهور پاکستان گف . پرتاب کننده لنگه کفش به بوش 7 سال زندانی خواهد شد! قاضی پرونده . پرتاب مریخ نورد ناسا به تعویق افتاد ناسا اعلام کرد: پرتاب مریخ . پرو از حضور در مسابقات بین المللی محروم شد فدراسیون جهانی فوتب . پزشک معالج توتی: فرانچسکو می تواند تا 38 سالگی بازی کند دکتر و . همسر کرسپو خواهان انتقال وی به تیم رم است آلسیا کرسپو همسر مها . هنوز هنرنمایی باپتیستا در "دربی" زبانزد است عملکرد بازیکن برزی . وزیر امور خارجه آمریکا به پاکستان می رود در پی حملات مرگبار بم . ونژه: این گل برای ما حیاتی بود آرسن ونژه ضمن تقدیر از عملکرد ب . کابل های اینترنت بین اروپا، خاورمیانه و آسیا با مشکل مواجه شد . کارلوس پویول: مسی هنوز بهترین در دنیا است کاپیتان تیم بارسلونا . کاهش بی سابقه سود شرکت تویوتا بزرگترین گروه خودروسازی ژاپن اعل . کاهش قیمت نفت باعث نگرانی تولید کنندگان شد در پی انتشار خبر اف . کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی امروز در تمام بازارهای جهانی ق . کاکا: من به میلان تعلق دارم در حالی که برخی شایعات مبنی بر خرو . کره شمالی: اجازه نمونه برداری به بازرسان آژانس انرژی اتمی نمی د . کریستیانو رونالدو توپ طلا را از آن خود کرد امسال جایزه توپ طلا . کشف شیوه ای جدیدی به منظور پیش بینی زودرس بودن نوزاد دانشمندان . هر سفر فضانوردان به فضا بالای پنج میلیون دلار بر آورد شده است . نیروهای انگلیسی سال آینده از عراق خارج می شود نخست وزیر انگلیس . نویسنده امریکایی: دموکراتها و جمهوریخواهان هر دو حامی رژیم صهیو . نوکیا در ژاپن طرفدار ندارد در راستای بی توجهی مردم ژاپن به تلف . عصر گاز ارزان تمام شده است نخست وزیر روسیه اعلام کرد: زمان و د . طالبان با دولت افغانستان مذاکره نمی کند سخنگوی طالبان اعلام کر . طالبان پاکستان، دختران را از درس خواندن منع کردند یکی از فرمان . عامل نارسایی قلبی در هند ، جهش ژنتیکی معرفی شد دانشمندان موسسه . نفت اوپک کمتر از 40 دلار معامله شد امروز در بازارهای جهانی ، ن . نگرانی آمریکا نسبت به فروش سامانه های موشکی به ایران! یکی از س . نمایشگاه آثار آلفرد سیسلی گشایش یافت نماشگاهی از آثار آلفرد سی . نمایندگان مجلس سنا شکنجه های زندان گوانتانامو را محکوم کردند! .
 
>>آرشیو شده ها<<
 
 
>>لوگوی دوستان<<
 
>>اشتراک در خبرنامه<<